Kontakti
Dir. Leopold Đuričin dipl.ing.šumarstva
098-353-107
099-227-7829

trgovački putnik
(sjeverozapadna Hrvatska)
099-222-5253

trgovački putnik
(Zagreb-Karlovac-Sisak)
098-1844-009

e-mail: zkihr@net.hr

Tel/fax: 031/733-095

Adresa:
ZKI SJEME d.o.o.
M.Tita 100
31308 SUZA
MIKRO-VITAL
Mikro-Vital

MIKROBIOLOŠKO BAKTERIJSKO GNOJIVO

Dopustite da priroda radi za Vas!!!

U današnje vrijeme poljoprivrednici imaju ozbiljan izazov na enormno povećanje cijena umjetnog gnojiva te uspješno balansirati između troškova i dobiti a da se pri tom ne ugrozi plodnost tla i prinosi.

To je prva činjenica koja opravdava upotrebu bakterijskog preparata Mikro-Vital i uz to sa većom vjerojatnošću dobijemo veći prinos uz smanjenje umjetnog gnojiva. U konkretnom slučaju to znači smanjenje umjetnog gnojiva 15-20% (misli se na optimalne količine koje se trebaju dati nakon analize tla).

Dopustite da priroda radi za Vas!

Što sadržava bakterijski preparat?

Dušične, fosforne i celulozne bakterije

Kako mogu bakterije vršiti prihranu biljaka?

Gore navedene bakterije su već postojeće i koje obitavaju u tlu. Iste te bakterije prihranjuju biljke hranjivim elementima i to na način da ne zagađuju okoliš.
Dušične bakterije vežu iz zraka 50-60 kg/ha efektivnog dušika (N) što odgovara 300-600 kg mineralnog gnojiva zavisnu o postotku dušika kojeg sadrži.
Fosforne bakterije oslobađaju 20-40 kg/ha aktivnog fosfora (P).
Celulozne bakterije razgrađuju biljne ostatke (slamu, kukuruzovinu) za 4-8 tjedana te tako pospješuje mineralizaciju tla i oslobađa minerale već za nadolazeću kulturu.

Kako preparat izgleda?

Preparat ima približan miris koma, smeđe je boje, pH 5-6,5. Ne spada u grupu otrova, nije zapaljiv, nema karencu. Ne smije se miješati zajedno sa zaštitnim sredstvima koji mogu imati bilo kakvu reakciju sa bakterijama niti sa ponekim tekućim gnojivima poput Nitrosol-a, Fertisol-a.

U kojim kulturama se može koristiti bakterijski preparat?

Može se koristiti u bilo kojoj kulturi i BIOLOŠKI je preparat što znači da se može koristiti u ekološkoj proizvodnji.

Dušik kao makroelement porijeklom iz mineralnog gnojiva najviše štete vrši upravo na mikroorganizmima (bakterijama) koji vrše vezanje dušika iz zraka i na celuloznim koji vrše razgradnju celuloze (biljnih ostataka).
U zadnjih 50 godina intenzivne upotrebe mineralnih gnojiva sustavno uništavamo stanište (biotop). Tla nam se zakiseljavaju, postaju teže obradiva i osiromašena sa florom i faunom. Treba znati da na jednom hektaru površine u tlu postoji 20-30 tona živih organizama, od toga oko 5 tona bakterija koji nadopunjuju i vežu se za međusobni život i rad. Njihov život i opstanak isključivo ovisi o proizvođaču koji gospodari površinom.
Mikro-Vital sadrži takve žive bakterije koje bi tlo trebalo sadržavati u velikim količinama u optimalnim uvjetima kako bi obsluživali biljke (dušikom, fosforom, kalijem itd.) što znači da se može upotrebljavati na bilo kojoj polj.kulturi (ratarstvu, povrtlarstvu, voćarstvu, livadama itd.).

Kako smo spomenuli u zadnjim desetljećima intenzivno se prihranjivalo samo umj. gnojivima što je dovelo do drastičnog pada broja bakterija i drugih mikroorganizama u tlu, ponegdje je spalo samo na 1/10 od normalnog broja. Novi hibridi u ratarskim kulturama su većeg i snažnijeg nadzemnog i podzemnog dijela kako bi osigurali mogućnost većeg prinosa. Tako se javlja veća biomasa koju je potrebno razgraditi. Međutim zbog nedostatka i osiromašene mikroflore (bakterija i gljivica) ti biljni ostaci humificiraju se kroz 2-4 godine (kukuruzovina, stabljika suncokreta).

Takvo stanje za sobom povlači negativne posljedice jer svi ti nerazgrađeni biljni ostaci su samo izvor hrane za patogene gljive i bakterije koje iz godine u godinu pospješuju i pridonose bolestima i ujedno gubicima u proizvodnji što za samog proizvođača može značiti veliki gubitak pa čak i propadanje.

Mikro-Vital donosi uspješno rješenje protiv gore spomenutog problema jer razgrađuje (humificira) biljne ostatke u nekoliko mjeseci te nadolazeća kultura može crpiti minerale nastale razgradnjom biljnih ostataka.

Učinci su vidljivi golim okom te iz godine u godinu obogaćujemo bakterijama tlo, pospješujemo mikrobiološku aktivnost, fizikalno mehanička svojstva tla, smanjujemo broj neželjenih patogena koju uzrokuju bolesti na kulturama, povećavamo prinose i otpornost kultura, veća otpornost biljaka na sušu, smanjujemo troškove na zaštiti jer su nepotrebni, smanjujemo količinu umj.gnojiva, tlo se lakše obrađuje.

Vaša zemlja je neprocjenjivi rudnik!

Da li ste znali da na prosječnim tlima širom Europe sadrži 1600-1800 kg/ha vezanog fosfora a od toga samo 1-1,5 kg/ha dostupno biljkama? Upravo zato su potrebne bakterije koje pretvaraju fosfor u dostupačni oblik biljkama.

Isto tako dušične bakterije vežu iz atmosfere 50-60 kg/ha efektivnog dušika.

Koja je razlika između bakterijskog preparata i mineralnih gnojiva?

Znate li kolika je iskoristivost makro elemenata dušika (N) i fosfora (P) kojeg dodajete putem skupog umjetnog gnojiva??? Evo odgovora. U najboljem slučaju 50% od dušika i 20% od fosfora, iz čega je vidljivo da je većina novca za umjetno gnojivo nažalost „bačen“ novac.

Osvrnemo li se malo u prošlost vidjeti ćemo zašto je umjetno gnojivo bilo dovoljno za nadopunu hranjiva na poljima?

Zbog velikog stočnog fonda kojeg je posjedovalo svako domaćinstvo bila je učestala prihrana stajskim (organskim) gnojem koje je bogato spomenutim mikroorganizmima – bakterijama te se na takav način obogaćivalo tlo. Zahvaljujući tome mikrobiološki život tla je bio bogat a i upotrebljena količina mineralnih gnojiva je bila puno bolje iskorištena zahvaljujući aktivnom mikrobiološkom životu.

Nažalost to se ne može reći za današnju situaciju. Zahvaljujući intezivnoj primjeni mineralnih gnojiva tla su nam se drastično osiromašila sadržajem i aktivnostima mikrobioloških organizama (bakterije, gljivice).

Upravo zbog toga uzaludno povećavamo količine mineralnog gnojiva, prinosi nam postepeno opadaju zbog zakiseljavanja tla i odumiranja bakterija zbog neprikladnih uvjeta za njihov normalni život i razvoj, a to rezultira slabu iskorištenost hranjiva koje se nalazi u tlu i onog kojeg smo dodali u obliku mineralnih gnojiva te takva proizvodnja postaje neprofitabilna i rezultira gubitkom.

Iz gore navedenog jasno je da moramo povratiti optimalne životne uvjete za postojeće bakterije te njihov optimalni broj kako bi nesmetano tekao mikrobiološki život unutar tla.

Za usporedbu možemo reći da je umjetno gnojivo samo div sa jednom rukom ako uz njega nije prisutna bogata mikroflora (bakterije i gljivice) koja omogućuje puno bolje iskorištenje makro, mezo i mikro elemenata i ujedno nam daje odličan preduvjet za uzgoj sa što većim prinosom i što zdravijom kulturom.

Ugibaju li bakterije za vrijeme zime i ljetne suše?

Kako tokom zime tako i za vrijeme ljetnih suša bakterije prelaze u stanje mirovanja i čekaju ponovnu aktivaciju kada za to budu povoljni uvjeti. Bakterije za to nepovoljno životno razdoblje stvaraju oko sebe čvrst polisaharidni omotač u kojem mogu „prespavati“ ta razdoblja.

Minimalna i maksimalna temperatura tla u kojoj bakterije mogu živjeti sa manjim ili većim životnim intenzitetom iznosi od +5 do +37 ºC.

Mikro-Vital, mehanizmi djelovanja

 • Vezanje dušika iz atmosfere (Azotobacter sp., Azospirillum sp.)
 • Mobilizacija fosfora, pretvaranje fosfora iz nedostupnih oblika spojeva u dostupni (Pseudomonas sp., Bacillus sp.)
 • Razgradnja celuloze, bržom razgradnjom organskih dijelova u tlu pridonosi povećanju prirodnih hranjiva neophodnih za normalan život u tlu te za kulturu koja se uzgaja (Cellvibrio sp., Streptomyces sp., Pseudomonas sp.), a ujedno oduzima hranu patogenima (lošim i štetnim gljivama i bakterijama).
 •  Stvaranje „Siderofora“, vezivanjem željeza onemogućuju razmnožavanje patogenih mikroorganizama.
 • Produkcija hormona, poboljšava izmjenu tvari kod biljaka te opći razvoj (Azotobacter sp., Azospirillum sp.)
 • Oslobađa lako pristupačne polisaharide iz celuloze koji su optimalni izvor ugljika za razmnožavanje rizobakterija koji svojim djelovanjem pospješuju razvoj biljaka.
 • Stvaranje enzima koji poboljšavaju životne aktivnosti u rizosferi.
 • Biomasa korijena je veća i snažnija te osigurava veći i brži prihvat minerala iz tla.
 • Smanjuje primitak teških metala u biljke.
 • Povećava otpornost biljke prema patogenima te prema nepovoljnim klimatskim uvjetima (suša).
 • Poboljšavaju se fizikalna i mehanička svojstva tla (lakša obrada).
 • Smanjuje broj zaštitnih tretiranja jer su nepotrebni (smanjuje troškove i trovanje prirode).
 • Gore navedeni pozitivni učinci zajednički povećavaju prinos dok ujedno značajno smanjuju troškove proizvodnje.

Važno je znati:

Dužina skladištenja ovisi o temperaturi na koju treba naročito paziti ako se radi o podužem periodu (npr. duže od 3 tjedna). Ako je karnister ili boca napuhnuta i zaudara neprijatnim mirisom bakterije su uginule i preparat je neispravan.
Pripravak prije upotrebe dobro promućkati i isprati.
Pripravak je osjetljiv na UV zračenja te zbog toga treba ga što brže ukorporirati u tlo.
Tlo treba biti po mogućnosti optimalno vlažno.
Pripravak se nesmije zajedno mješati sa baktericidima i fungicidima. Sa herbicidima se smije mješati.

Primjena:

Može se primijeniti sistemom navodnjavanja kap po kap (voćarstvo, povrtlarstvo).
Kod svih kultura ukorporirati pri finoj obradi prije sjetve.
Količina kod ratarskih kultura 1 lit/ha, kod povrtlarskih 2-3 lit/ha.
Apliciranje u dva prohoda: pošpricati špricom po tlu i drugim radnim strojem ukorporirati.
Apliciranje u jednom prohodu: sa aplikatorom koji se nadograđuje na neki radni stroj poput tanjurače ili rotofreze.
Osjetljivo je na UV zrake te je potrebno što prije ukorporirati u površinski sloj 5-20 cm.

Prednosti apliciranja u jednom prohodu:

Manji utrošak vode.
Utrošeno manje radnih sati.
Ušteda goriva.
Manje gaženje njive.
Zbog bržeg ukorporiranja minimalne su šanse štetnosti UV zraka.
Odmah se nalaze u zoni korijena.

ZKI SJEME d.o.o.
31308 SUZA, M.Tita 100
GSM: 098-353-107